Podział majątku

PODZIAŁ MAJĄTKU

Jesteśmy tu, by Ci pomóc

Podział majątku

Decyzja o rozwodzie to zamknięcie pewnego rozdziału w życiu – zakończenie obecnego związku i układanie niemal wszystkiego na nowo. Choć wydarzenia prowadzące do zerwania więzi emocjonalnej, zaufania i pożycia małżeńskiego mogły nastąpić bardzo szybko, to ostateczne uregulowanie wielu kwestii związanych z rozwodem zajmuje niemało czasu. Jednym z największych wyzwań jest podział majątku po rozwodzie.

Majątek osobisty – czyli czym nie trzeba się dzielić

Nie cały dobytek podlega podziałowi. Poza częścią wspólną, którą szerzej omówimy poniżej, każdy z małżonków wnosi do małżeństwa tzw. majątek osobisty. Składają się na niego między innymi takie elementy, jak:

 • majątek zgromadzony przed zawarciem małżeństwa,
 • darowizny i spadki otrzymane podczas trwania małżeństwa, o ile w testamencie czy akcie darowizny nie zaznaczono, że są przeznaczone dla obojga małżonków,
 • uzyskane przez jednego z małżonków nagrody i premie za osobiste osiągnięcia,
 • odszkodowania za wypadki lub zadośćuczynienia za krzywdy,
 • tantiemy z praw autorskich, wynagrodzenia z praw własności,
 • przedmioty, które mogą być wykorzystywane wyłącznie przez jednego z małżonków (np. ubrania).

Opisana powyżej część majątku nie jest rozpatrywana jako element wspólnoty majątkowej i nie podlega podziałowi – w całości należna jest jednemu z partnerów.

Z chwilą zawarcia małżeństwa (o ile nie podpisano intercyzy) pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Wszystko, co uda im się zarobić, nawet jeśli jedno z nich nie pracuje, staje się majątkiem wspólnym. Dotyczy to w szczególności wynagrodzeń za pracę czy zysków osiąganych z prowadzonej działalności gospodarczej, dochodów z majątku wspólnego, jak i osobistego (np. z tytułu wynajmu mieszkania) czy otrzymywanych świadczeń socjalnych.

Majątek wspólny podlega podziałowi po rozwodzie – najważniejsze jest więc dokładne oddzielenie go od majątków osobistych i wypracowanie sposobu na jego podział. Szczególnie problematyczne jest to w przypadku wieloletnich związków i sytuacji, w których np. pieniądze uzyskane ze sprzedaży mieszkania (wchodzącego w skład majątku osobistego) zostały wykorzystane jako część zapłaty za kolejne – czyli nastąpiła tzw. surogacja.

Polubowny podział majątku – najlepszy sposób na rozwiązanie problemu

Oczywiście najszybszym, najtańszym i najlepszym rozwiązaniem jest podział majątku w ramach ugody zawartej pomiędzy rozchodzącymi się małżonkami. Jako Centrum Psychologiczne i Prawne “Między Nami” stawiamy sobie za cel pomaganie w wypracowaniu właśnie takiego porozumienia. Co zyskuje się, dzięki zawarciu ugody? Wśród kilku wartych wymienienia zalet jest:

 • znacznie szybszy przebieg procesu – niepotrzebny staje się wniosek o podział majątku,
 • zredukowane koszty sądowe związane z podziałem majątku – zarówno z powodu uniknięcia dodatkowego postępowania, jak i konieczności powoływania biegłego,
 • większa kontrola nad przebiegiem postępowania – to małżonkowie zachowują największy wpływ na kształt wypracowanego porozumienia,
 • mniejszy stres – unika się długiej i wyczerpującej emocjonalnie batalii prawnej o każdy element wspólnego majątku.

 

Kompleksowa pomoc przy podziale majątku i nie tylko

Oczywiście nie każde małżeństwo udaje się zakończyć polubownie i podzielić wspólne środki na drodze mediacji czy negocjacji. Zawsze jednak warto spróbować szukać porozumienia lub przynajmniej sposobu na usprawnienie przebiegu samego postępowania i zredukowania związanego z nim stresu. Centrum Psychologiczne i Prawne “Między Nami” stawia sobie za cel pomoc rodzinom stającym w obliczu rozwodu – zarówno od strony formalnej (wniosek o podział majątku, udział w postępowaniu i pomoc prawna), jak i emocjonalnej.

Jeżeli nie mamy już wspólności ustawowej, czy to w wyniku orzeczonego rozwodu czy zawarcia umowy o rozdzielności, możemy majątek wspólny podzielić. Podział polega na wyjściu ze współwłasności, która utworzyła się przez to, że małżonkowie nabywali różne rzeczy i prawa razem. Podziału można dokonać polubownie, w drodze umowy zawartej przed notariuszem, a jeżeli małżonkowie nie mogą się porozumieć, konieczne będzie postępowanie sądowe o podział majątku.

Niezależnie od trybu postępowania, strony muszą zastanowić się, jak chcą majątek podzielić, co następnie przekładane jest na treść wniosku o podział albo umowy podziałowej. Sposobów wyjścia ze współwłasności jest kilka:

 • można przyporządkować każdemu z małżonków poszczególne rzeczy, których każde z nich staje się jedynym właścicielem (przykład: mąż zostaje właścicielem domu a żona zostaje właścicielką mieszkania, zaś gotówka dzielona jest po połowie),
 • można postanowić, że jedno z małżonków otrzymuje na wyłączność jakiś składnik majątku, ale musi spłacić drugiego (przykład: żona zostaje wyłączną właścicielką domu ale ma obowiązek zapłacić mężowi połowę wartości),
 • można wreszcie sprzedać wszystko i podzielić się uzyskanymi pieniędzmi.

W praktyce najczęstszymi sposobami podziału jest pierwszy i drugi z wymienionych wyżej, przy czym umowy te nierzadko są obszerne i skomplikowane, szczególnie jeżeli składników jest dużo, ustalane są sposoby spłat (raty, odroczenie spłaty), a także jeżeli małżonkowie mieli wspólne kredyty. Kredyty zaciągnięte wspólnie oraz jak sobie z nimi radzić – to zagadnienie omówione jest w osobnym artykule. Pomoc adwokata przy podziale majątku zdecydowanie usprawni i ułatwi załatwienie sprawy – profesjonalny pełnomocnik nie jest zaangażowany emocjonalnie w negocjacje, co umożliwia płynne ustalenie zasad podziału i sporządzenie wniosku albo projektu umowy podziałowej. Pełnomocnicy często rozmawiają ze sobą bez osobistego udziału stron, co w niektórych sytuacjach jest dla Klientów dużym atutem. Nasi prawnicy wyjaśnią Klientowi jakie ma on możliwości, jakie dana czynność będzie miała rzeczywiste skutki, zaproponuje różne wersje podziału, z których Klient wybierze to, co najbardziej mu odpowiada.

Na nas zawsze możesz liczyć...

Zadzwoń i umów się na poradę - 667 70 70 62

Poznaj naszych prawników

Michał
Leśnicki

Pomogę w procedurze ustanawiania przez sąd rozdzielności majątkowej, przy podziale majątku wspólnego w związku z rozwodem, a także przy zniesieniu współwłasności małżeńskiej.

Edyta
Dołęgowska-Leśnicka

Pomogę w procedurze ustanawiania przez sąd rozdzielności majątkowej, przy podziale majątku wspólnego w związku z rozwodem, atakże przy zniesieniu współwłasności małżeńskiej.