Mediacja

mediacja rozwód separacja

Mediacja

W obliczu coraz większego natłoku spraw w sądach i spowodowanej nimi przewlekłości postępowania, ustawodawca zaproponował pierwszeństwo polubownych metod rozwiązywania sporów. Taką metodą jest niewątpliwie mediacja, czyli dobrowolna, poufna procedura, w której strony konfliktu lub sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, także rodzinnych i małżeńskich. Przedmiotem uzgodnień mogą być takie sprawy jak: pojednanie małżonków, ustalenie warunków rozstania, sposoby sprawowania władzy rodzicielskiej, kontakty z dziećmi, zaspokojenie potrzeb rodziny, alimenty, a także sprawy majątkowe i mieszkaniowe.

Mediator to osoba godna zaufania, wpisana do wykazu prowadzonego przez sąd okręgowy, której zadaniem jest ułatwienie stronom w dojściu do porozumienia. Warto podkreślić, że mediator jest jedynie pośrednikiem między zwaśnionymi stronami, które muszą same dojść do porozumienia. W odróżnieniu od arbitrażu, mediator nie może wydawać żadnych wiążących decyzji.

Korzyści z mediacji

 • Mediacja umożliwia stronom samodzielne zdecydowanie, o tym jak chcą ułożyć relacje między rodzicami, a dzieckiem po rozstaniu.
 • Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej osoby, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.
 • Mediacja pozwala także na utrzymanie wzajemnych relacji.
 • W razie sporu daje szansę na szybsze jego zakończenie.
 • Mediacja pozwala ograniczyć negatywne emocjonalne skutki związane z faktem rozstania.
 • W skalach stresu na jaki narażony jest człowiek w ciągu całego swojego życia, rozwód sytuowany jest na drugim miejscu po śmierci osoby bliskiej.
 • Niższe są wydatki związane z przeprowadzeniem rozstania stron.
 • Pozwala bardziej kompleksowo rozstrzygnąć spór.

Jak sprawa trafia do mediacji?

Mediacja może być prowadzona przed wniesieniem sprawy do sądu albo po wszczęciu postępowania – na podstawie postanowienia sądu. W każdym wypadku warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda stron. Każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego. Sąd dostrzegając potrzebę przeprowadzenia mediacji nakłania strony do przystąpienia do mediacji.

Kto decyduje o wyborze mediatora?

Mediatora wspólnie wybierają strony albo sąd wyznacza mediatora. Jeżeli strony nie dokonały wyboru osoby mediatora, sąd, kierując strony do mediacji, wyznacza mediatora mającego odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach danego rodzaju, biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności stałych mediatorów (art. 1839 § 1 kpc).

Jak długo moze trwać mediacja?

Postępowanie mediacyjne, do którego doszło na podstawie postanowienia sądu nie powinno trwać dłużej niż trzy miesiące, jednak na zgodny wniosek stron może być przedłużone, jeżeli będzie to sprzyjać ugodowemu załatwieniu sprawy.

Jak przebiega mediacja?

 • Po otrzymaniu postanowienia sądu, mediator (często telefonicznie) kontaktuje się ze stronami, ustalając termin i wskazując miejsce spotkania.
 • Mediator wyjaśnia zasady i przebieg postępowania mediacyjnego oraz pyta, czy strony wyrażają zgodę na mediację.
 • Mediacja jest rozmową stron w obecności mediatora. Mogą się także odbywać indywidualne spotkania mediatora z każdą ze stron.
 • Strony z każdej chwili mogą zrezygnować z udziału w mediacji.
 • Mediacja jest poufna. Jej przebieg i stanowiska stron nie może być przedmiotem dowodzenia w dalszej części postępowania sądowego.
 • Mediator nie może udostępniać informacji z mediacji osobom trzecim.
 • Protokół z mediacji nie zawiera żadnych ocen ani stanowisk stron.
 • Mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji.

Bezskuteczna mediacja powoduje konieczność przeprowadzenia postępowania sądowego na zasadach ogólnych. Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody, którą podpisują strony. Mediator wręcza stronom odpis protokołu i ugody. Mediator przekazuje sądowi protokół oraz ugodę, o ile została zawarta. Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie. Sąd nie zatwierdzi ugody jeśli jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.

Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym (art. 18315 kpc). Wszczęcie postępowania mediacyjnego przerywa bieg przedawnienia roszczeń (art. 123 § 1 pkt 1 kc) i przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie nie zostanie zakończone (art. 124 § 2 kc). Jeśli ugoda, której nadano klauzulę wykonalności nie została wykonana, można skierować jej wykonanie do egzekucji komorniczej. W przypadku braku ugody, strony mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym. W sprawach o rozwód lub separację konieczne jest potwierdzenie treści ustaleń zapadłych w toku mediacji postanowieniem lub wyrokiem sądu.

Zadbaj o swoje szczęście

Zadzwoń lub napisz

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 10.00 do 20.00. Umów wizytę telefonicznie 667 707 062 lub napisz biuro@centrummiedzynami.pl, możesz również przesłać wiadomość za pomocą formularza wysyłkowego.
Zapewniamy krótkie terminy oczekiwania na wizytę!

Ustal dogodny termin wizyty

Nasz pracownik porozmawia o Twojej sytuacji i pomoże Ci w wyborze odpowiedniego specjalisty: psychologa, terapeuty, psychiatry, psychoterapeuty, mediatora czy prawnika oraz wyznaczy pasującą Ci datę spotkania.

Przyjdź na konsultację

Podczas pierwszego spotkania ze specjalistą ustalona będzie indywidualna strategia odpowiadająca Twoim potrzebom.

Uzgodnij warunki współpracy

Jeśli zaproponowane przez nas rozwiazania będą Ci odpowiadały - wspólnie określimy jasne warunki i zasady współpracy.

Na nas zawsze możesz liczyć!
Jesteśmy
do Twojej dyspozycji!

Przechodzisz kryzys? Masz dość przeżywania trudnej sytuacji bez wsparcia? Pozwól sobie pomóc to wspólnie rozwiążemy Twoje problemy i poprawimy jakość życia. Czekamy właśnie na Ciebie!